Eierstyret

EIERSTYRET

Kulturbarnehagen ledes av et eierstyre bestående av 5 medlemmer. 4 av disse er foreldre som har barn i barnehagen. De velges blant medlemmene på høstens allmøte. I tillegg er det to vararepresentanter. De ansatte har 1 representant i styret som velges på første personalmøte i august.

Styret er arbeidsgiver og har arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Det innebærer blant annet økonomi, personal, drift, miljø og informasjon og hms. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Styrets overordnede mål er å skape en velfungerende, miljøvennlig og hyggelig barnehage, der barn, ansatte og foreldre trives. Styret har møte hver måned.

Styreleder får 30 000,- kr., og medlemmene får 10 000,- kr. i kompensasjon for sitt arbeid hvert barnehageår.

Styrets arbeidsoppgaver:

– har ansvaret for at foreningen og det som vedkommer den blir forvaltet etter loven.

– har ansvar for at møteprotokoll og regnskap blir ført.

– skal fastsette arbeidsinstruks og arbeidsavtaler.  (fra barnehagens vedtekter)

– ansetter daglig leder for barnehagen.

– foretar videre ansettelse av øvrig personell etter innstilling fra daglig leder.

– skal fatte beslutninger i alle saker som angår barnehagen og som ikke er lagt til daglig leder, personalet

   eller allmøtet.

Styret i barnehagen frem til Allmøtet høsten 2014 er:

Leder: John A. Solstad (far på Hamperokken), Irene Sandnes (mor på Hamperokken), Jon Hveding (far på Hamperokken), Hugo Jakobsen (far på Hamperokken), Ellen Dalseth (ansatterepresentant). 

Vara:  Jofrid Skardhamar og  Gaby Kern