Personalgruppen i Kulturbarnehagen består av daglig leder, styrervikar, pedagoger, pedagogiske medarbeidere, kjøkkenhjelp og andre som har praksis over kortere eller lengre perioder. Til sammen har barnehagen 16 fast ansatte. Det er god spredning i personalgruppen både når det gjelder alder, kjønn, kompetanse og erfaring. Kulturbarnehagen er en åpen og serviceinnstilt barnehage. Dette synliggjøres ved at de ansatte er åpen for de endringer som er i samfunnet, de jobber for å være tydelige på de føringer fra Rammeplanen, barnehageloven, barnehagens egne planer, styret og samarbeidsutvalget.

Arbeidsfordelingen er basert på kompetanse og erfaring. Personalet utfordres til å utvikle seg og søke ny kompetanse, støtte og hjelpe hverandre til å nå et høyere kompetansenivå. Alle ansatte har ansvar for at planer og rutiner følges, samt legge grunnlag for godt samarbeid og felles utvikling. Samtlige ansatte skal betrakte barnehagen som en helhet og ha omsorg for alle barna. Videre plikter de å delta i planlegging av handlingsplaner, årsplan og lignende.

Kulturbarnehagen drives etter likeverds- og teamprinsippet. En hver ansatt er like viktig for at barnehagen skal drives forsvarlig i henhold til blant annet vedtekter og rammeplan. Det legges spesiell vekt på drama/teater, forming og musikk for å nå de pedagogiske målene. De ansatte plikter å ivareta de oppgaver som er nødvendig for den daglige drift av barnehagen, og sette seg inn i, og følge barnehagens rutiner for internkontroll og branninstruks, HMS-arbeidet. Barnehagen følger gjeldende lover og forskrifter for bemanning i barnehagen. Grunnbemanningen er 1 førskolelærer og 2 pedagogiske medarbeidere på hver avdeling. Regelen er at hver førskolelærer skal ha maks 18 barn over 3 år, eller 9 barn under 3 år. Er det flere barn tilsettes flere førskolelærere.

For alle stillingene er det utarbeidet egne stillingsinstrukser. Kulturbarnehagen ansetter ikke fast personer under 20 år. I barnehagens vedtekter er det bestemt at personalet skal spesielt legge vekt på de estetiske fagområdene musikk, drama og forming. De ansatte har enten formell utdannelse eller erfaring og personlig interesse innenfor et eller flere felt innenfor de estetiske fagene. På denne måten vil vi at Kulturbarnehagens intensjon ivaretas og at vi dermed tilbyr en barnehage med et spesielt tilbud.

På hver avdeling er det en fagansvarlig for hvert av fagområdene. Fagområdene blir ivaretatt i barnehagens dagsrytme, årsplan og i spesielle prosjektarbeid. Vi vektlegger besøk til museum, teater og lignende arrangement. Hvert år, i mai måned, har barnehagen utstilling i Kulturhuset. Når barnehagen har fellessamlinger blir scenen på huset flittig brukt av de ansatte. De ansatte tilknyttet avdelingen går ulike vakter: Tidligvakt, mellomvakt og seinvakt.

Dette innebærer at det ikke alltid er tre/fire ansatte tilstede hele dagen. Kjernetiden, dvs. tiden da alle er på jobb, er mellom kl. 10.00 -14.00. Pedagogisk leder har 4 timer ubunden arbeidstid (planlegging) pr uke. Det betyr at de har noe kortere vakter på avdelingen.

Personalet er den viktigste ressursen vi har i barnehagen. Et godt personalsamarbeid er en forutsetning for et trygt miljø og gir grunnlag for et godt arbeid med barna. Et positivt samarbeid i personalgruppa er viktig for barnas trivsel, foreldrenes trygghet og stabilitet i personalgruppa. Vi har ei stabil, faglig og reflektert personalgruppe i Kulturbarnehagen. Vi jobber kontinuerlig med kvalitetssikring i barnehagen og setter ord på de verdier, holdninger og den pedagogiske innsikten som finnes i barnehagen. Motivasjon er en viktig faktor når det gjelder å arbeide i team og også i forhold til trivsel på jobb. Vi bruker mye tid på at de ansatte skal trives i barnehagen. Det er viktig å føle at man er en del av et team der alle bryr seg om hverandre og jobber mot et felles mål.

Vi ønsker å legge opp arbeidet i barnehagen slik at vi skaper relasjoner som går på tvers av avdelingene. Gjennom felles aktiviteter og arbeid på tvers legger vi til rette for at alle skal bli godt kjent med hverandre og få et godt samarbeid. For å oppnå et godt miljø i barnehagen, både for barn og voksne, er det viktig at personalsamarbeidet fungerer godt. Dette gjøres bl.a. gjennom å gi mulighet til faglig utvikling for alle ansatte f.eks. gjennom kursing, intern faglig diskusjon, tilgang på faglitteratur, m.m. Delegering av ansvar står også sentralt i dette arbeidet, samt det å kunne benytte hverandres ressurser. Vi har medarbeidersamtaler to ganger i året.

Høsten 2008 gjennomførte barnehagen sin første arbeidsmiljøundersøkelse for personalet. Undersøkelsen gjennomføres årlig og målet er å kartlegge personalets arbeidssituasjon og trivsel.

 

Mål for personalet

 • Vi vil være gode og tillitsfulle rollemodeller.
 • Vi vil være en personalgruppe som arbeider for å gi barna individuell og gruppevis omsorg, støtte og stimulering gjennom å være positive, engasjerte og interesserte voksne som tør å ta utfordringer.
 • Vi ønsker å være en personalgruppe i utvikling. Det innebærer at vi vil holde oss orientert om det som skjer på det barnehagefaglige området gjennom kurs, litteratur, veiledning, videreutdanning, etc.
 • Vi vil gi den enkelte medarbeider mulighet til å bruke sine ressurser i sitt arbeid.
 • Vi vil strebe for at personalgruppa blir stabil.

 

Personalets IA mål

Ivareta ei stabil personalgruppe. Noen av tiltakene for å få til dette er:

 1. Etablere gode arbeidsvaner. Spesielt med tanke på å unngå stress og slitasje.
 2. Motivere til trening etter arbeidstid.
 3. Faglig kursing av ansatte med hovedfokus på satsingsområdene.
 4. Legge til rette for videreutdanning av de ansatte.
 5. Oppfordre til faglig og personlig utvikling.
 6. Sosiale og faglige arrangementer for personalet.
 7. Studietur med innhold av de estetiske fagene.