Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) består av 4 foreldre/foresatte og 4 ansatte i barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalgets møter etter eget ønske.

Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter blir valgt på årets allmøte og representantene fra personalet blir valgt på personalmøtet i august. Representanter til Samarbeidsutvalget velges for 2 år av gangen. SU streber for at alle avdelingene i barnehagen skal være representert i SU.

Daglig leder har møteplikt, tale- og forslagsrett i Samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget har møte ca. annen hver måned.

 

Samarbeidsutvalgets arbeidsoppgaver

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Representantene arrangerer dugnader, kan komme med råd og innspill i daglig drift, samarbeide med personalet om temakvelder og andre arrangementer som kan bidra til godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet.

De skal godkjenne årsplan for den pedagogiske virksomheten og se til at barnehagen drives innenfor de rammer som settes av gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Samarbeidsutvalget skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Foreldre og personalet kan be om at saker som angår barnehagedriften tas opp i Samarbeidsutvalget.

Dersom det oppstår konflikter, skal samarbeidsutvalget arbeide for å finne fram til felles løsninger. Det er videre naturlig at samarbeidsutvalget særlig drøfter barnehagens ideelle grunnlag. Samarbeidsutvalget bør drøfte praktiseringen av barnehagens formål innenfor de rammer som er gitt av lovens formålsbestemmelse, eventuelle særlige bestemmelser i vedtektene om livssyn eller reservasjon fra den kristne formålsbestemmelsen, rammeplanen og eiers tilpasning til lokale forhold.