Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) består av 4 foreldre/foresatte og 4 ansatte i barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalgets møter etter eget ønske.

Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter blir valgt på høstens Allmøte. Ansatte representantene blir valgt på personalmøtet i august. Representanter til Samarbeidsutvalget velges for 2 år av gangen. SU streber for at alle avdelingene i barnehagen skal være representert i SU.

Daglig leder har møteplikt, tale- og forslagsrett i Samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget har møte ca. annen hver måned.

 

Samarbeidsutvalgets arbeidsoppgaver

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Representantene arrangerer dugnader, kan komme med råd og innspill i daglig drift, samarbeide med personalet om temakvelder og andre arrangementer som kan bidra til godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet.

De skal godkjenne årsplan for den pedagogiske virksomheten og se til at barnehagen drives innenfor de rammer som settes av gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Samarbeidsutvalget skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Foreldre og personalet kan be om at saker som angår barnehagedriften tas opp i Samarbeidsutvalget.

Dersom det oppstår konflikter, skal samarbeidsutvalget arbeide for å finne fram til felles løsninger. Det er videre naturlig at samarbeidsutvalget særlig drøfter barnehagens ideelle grunnlag. Samarbeidsutvalget bør drøfte praktiseringen av barnehagens formål innenfor de rammer som er gitt av lovens formålsbestemmelse, eventuelle særlige bestemmelser i vedtektene om livssyn eller reservasjon fra den kristne formålsbestemmelsen, rammeplanen og eiers tilpasning til lokale forhold.

Samarbeidsutvalgets medlemmer får kompensasjon for sitt arbeid hvert barnehageår.

 

Dugnad

Samarbeidsutvalget har hovedansvar for alt dugnadsarbeid i barnehagen. Det betyr at de har ansvaret for å organisere foreldrenes innsats ved at de praktiske oppgavene blir fordelt og utført. Dette blir gjort ved alle dugnader i løpet av barnehageåret, og ved småreparasjoner og annet vedlikehold.

Dugnadsarbeidet er fordelt på ca. 8 dugnadsdager utover barnehageåret. Disse vil være på lørdager, ca. kl. 10.00 – 16.00, og onsdager fra ca. kl. 17.00 – 21.00. Av og til settes det opp ekstra dugnader. Disse vil bli annonsert av Samarbeidsutvalget. Spørsmål ang. dugnad rettes til leder i Samarbeidsutvalget.

Foreldre har selv ansvar for at deres dugnadstimer blir registrert. Ikke registrerte timer godtas ikke.

Dugnad er ikke bare praktisk arbeid, men også mulighet til sosialt samvær med andre foreldre. Antallet dugnadstimer er 5,5 timer pr. forelder / foresatte (11 timer pr. familie). 

Uteblivelse på dugnad faktureres med kr 500,- pr. time. 

Dugnadens to hovedformål er å spare barnehagen for vedlikeholdsutgifter, og å skape et positivt sosialt miljø. Gjennom det arbeidet man gjør skapes trivsel for barn og personale.