Eierstyret

Kulturbarnehagen ledes av et eierstyret bestående av fem medlemmer. Fire av disse er foreldre som har barn i Kulturbarnehagen. Disse velges blant medlemmene på høstens allmøte. Det velges også to vararepresentanter. De ansatte har en representant i styret som velges på første personalmøte i august. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret er arbeidsgiver og har et overordnet arbeidsgiveransvar for barnehagen. Det innebærer blant annet økonomi, personal, drift, miljø og hms. Styret har ansvaret for at barnehagen driftes i henhold til gjeldende lover og forskrifter gitt fra barnehageloven, kunnskapsdepartementet og Tromsø kommune.

Styrets overordnede mål er å skape en velfungerende, miljøvennlig og trygg barnehage, der barn, ansatte og foreldre trives. Daglig leder har møteplikt, tale- og forslagsrett i Styret. Styret har møte hver måned. Styrets medlemmer får kompensasjon for sitt arbeid hvert barnehageår.

 

 Styrets arbeidsoppgaver

–   Har ansvaret for at foreningen og det som vedkommer den blir forvaltet etter loven.

–   Har ansvar for at møteprotokoll og regnskap blir ført.

–   Skal fastsette arbeidsinstruks og arbeidsavtaler. 

–   Ansetter daglig leder for barnehagen.

–   Foretar videre ansettelse av øvrig personell etter innstilling fra daglig leder.

–   Skal fatte beslutninger i alle saker som angår barnehagen og som ikke er lagt til daglig leder,

     personalet eller allmøtet. (fra barnehagens vedtekter)