Styret

Kulturbarnehagen ledes av et eierstyret bestående av fem medlemmer:

  • 1 styreleder, foresatt med barn i Kulturbarnehagen
  • 3 medlemmer, foresatte med barn i Kulturbarnehagen (2 varamedlemmer)
  • 1 medlem representerer personalet (1 varamedlem)

Styrets medlemmer velges på barnehagens årlige allmøte. De ansatte har en representant i styret som velges på første personalmøte i august. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret er arbeidsgiver og har et overordnet arbeidsgiveransvar for barnehagen. Det innebærer blant annet økonomi, personal, drift, miljø og HMS. Styret har ansvaret for at barnehagen driftes i henhold til gjeldende lover og forskrifter gitt fra barnehageloven, kunnskapsdepartementet og Tromsø kommune.

Styrets overordnede mål er å skape en velfungerende, miljøvennlig og trygg barnehage der barn, ansatte og foreldre trives. Daglig leder har møteplikt, tale- og forslagsrett i Styret. Styret har møte hver måned. 

 

 Styrets arbeidsoppgaver

–   Har ansvaret for at foreningen og det som vedkommer den blir forvaltet etter loven.

–   Har ansvar for at møteprotokoll og regnskap blir ført.

–   Skal fastsette arbeidsinstruks og arbeidsavtaler. 

–   Ansetter daglig leder for barnehagen.

–   Foretar videre ansettelse av øvrig personell etter innstilling fra daglig leder.

–   Skal fatte beslutninger i alle saker som angår barnehagen og som ikke er lagt til daglig leder,

     personalet eller allmøtet. (fra barnehagens vedtekter)