§ 1 Navn og eierforhold

Barnehagens navn er Kulturbarnehagen. Barnehagen har 4 avdelinger og er organisert som ei ideell forening.

§ 2 Formål

Foreningens mål er å eie og drive barnehage i Tromsø. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Barnehagen skal søke å sikre barna gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter for drift av barnehager. Barnehagen skal være livssynsnøytral. Det estetiske (musikk, forming og drama) skal vektlegges.

§ 3 Medlemmer

Foreningen er åpen for foreldre til barn i Tromsø kommune. Medlemskap oppnås ved å betale kontingent på kr. 1000,- pr. familie. Kontingentens størrelse kan endres av allmøtet. Medlemskap kan ikke overdras til andre. Innbetalt kontingent betales ikke tilbake ved opphør av medlemskap.

§ 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld

Foreningen er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.

§ 5 Allmøte

Allmøtet er foreningens øverste organ. Allmøtet holdes to ganger årlig (høst og vår). Innkalling og underretning med saksliste skal være skriftlig og sendes medlemmene med minst tre ukers varsel. Saker som et medlem ønsker behandlet av allmøtet, må være meddelt styret skriftlig innen to uker før allmøtet.

På allmøtet skal det velges møteleder og føres protokoll.

Foreningen har to medlemskategorier. Medlemmer med barn i barnehagen defineres som aktive. Medlemmer uten barn i barnehagen defineres som passive. Aktive medlemmer har møte, tale, forslags- og stemmerett på allmøtet. Innkalling foretas av styret, som også fastsetter saksliste.

Høstmøtet: Valg av styremedlemmer, valg av medlemmer til Samarbeidsutvalget, evt. vedtektsendringer, innmeldte saker.

Vårmøtet: Årsmelding, godkjenning av regnskap, fastsette budsjett, innmeldte saker.

Samarbeidsutvalget innstiller medlemmer til styret ved høstens allmøte. Styreleder, leder i Samarbeidsutvalget og ansatte representant i styret innstiller medlemmer til Samarbeidsutvalget ved høstens allmøte.

Forslag til endringer av statuttene skal være behandlet av styret før de fremmes for allmøtet.

Tilsvarende skal forslag til vedtektsendringer for barnehagen være behandlet i samarbeidsutvalget og barnehagens styre før de fremmes for allmøtet.

§ 6 Ekstraordinært allmøte

Ekstraordinært allmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av de stemmeberettige krever det. Saker til ekstraordinært allmøte må fremmes skriftlig til styret. For ekstraordinært allmøte gjelder de samme saksbehandlingsregler som for ordinært allmøte.

§ 7 Flertallskrav

Hvert aktivt medlem har en stemme. En familie regnes i denne forbindelse som ett medlem. Vedtak treffes ved alminnelig flertall. For vedtak om vedtektsendring kreves 2/3 flertall på allmøtet.

§ 8 Styrets sammensetning, styremøter mv.

Styret skal ha fem medlemmer. Til styret velges fire medlemmer fra foreningens medlemmer og et medlem fra de ansatte. Medlem fra de ansatte velges på personalmøte. Ansatte representant velges for 1 år. Styreleder og styremedlemmer velges for 2 år. To medlemmer velges på partallsår og to medlemmer velges på oddetallsår. Det velges to varamedlemmer til styret, en for 1 år og en for 2 år.

Allmøtet velger styrets leder, de øvrige medlemmene av styret konstituerer seg selv. Barnehagens styrer har møteplikt og talerett på styremøtene. Kommentarer: Som fullverdig medlem av styret har ansatte representant lik ansvar og plikter som resten av styret.

§ 9Styrets myndighet og plikter

 • Styret har ansvaret for at foreningen og det som vedkommer den blir forvaltet etter loven.
 • Styret har ansvar for at møteprotokoll og regnskap blir ført.
 • Styret skal fatte beslutninger i alle saker som angår barnehagen og som ikke er lagt til barnehagestyrer, personalet eller allmøtet.
 • Opptak i barnehagen foretas av styrer i samarbeid med det kommunale samordnede opptaket.
 • Opptak skjer i henhold til gjeldende lov og forskrifter samt barnehagens egne vedtekter på opptak. Ved opptak skal det tas hensyn til det totale antall barn i barnehagen og barnehagens økonomi.
 • Styret ansetter styrer for barnehagen. Styret foretar videre ansettelse av øvrig personell etter innstilling fra styrer.
 • Styret skal fastsette arbeidsinstruks og arbeidsavtaler.

§ 10 Samarbeidsutvalg og foreldreråd

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget består av en forelder og en ansatt fra hver avdeling.

Varamedlem for 2 år i styret innkalles ved behov. Foreldrerepresentantene velges for to år av gangen. De ansatte velges for ett år.

Foreldrerådet består av alle foreldre/ foresatte til alle barna i barnehagen.

Styret har ansvar for å innkalle og lede foreldrerådsmøtene.   

§ 11Opptakskriterier

 1. Funksjonshemmede barn i opptaksområdet.
 2. Barn til ansatte i barnehagen.
 3. Søsken av barn i barnehagen.
 4. Barn til medlemmer av barnehagen. En familie er medlem av barnehagen ifra dato medlemskontingent på 1000,- er innbetalt.
 5. Barn fra venteliste med registreringsdato. Dette vurderes ut fra kjønn og alder

§ 12 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Barnehageåret starter 1. august. Barn i barnehagen kan beholde plassen til skolepliktig alder.

Det kan søkes permisjon ut barnehageåret. Permisjon kan innvilges dersom vikarierende barn kan garanteres fast plass til skolepliktig alder.

Barnehagen har to mnd. gjensidig oppsigelsestid, regnet fra den første i påfølgende måned. Unntatt er barn som må slutte pga. langvarig/ alvorlig sykdom. I slike tilfeller faller oppsigelsestiden bort.

Oppsigelsen må skje skriftlig, og dersom skriftlig oppsigelsen leveres etter 1. mars må plassen betales ut barnehageåret.

Kulturbarnehagen foretar opptaket igjennom samordna opptak (SATS). Dette foregår formelt en gang pr. år. Ellers må styrer følge barnehagens opptakskriterier.

Når et barn får tildelt plass i Kulturbarnehagen gjelder de samme reglene for oppsigelse. Selv om barnet ikke har begynt i barnehagen ennå.

§ 13Åpningstider/ areal

 1. Mandag – fredag kl-07.30 – 16.30. Ved for sen henting av barn ilegges de foresatte et gebyr.
 2. Juleferie f.o.m. 23.12 t.o.m. 01.01. Barnehagen stiller lokalene til rådighet for foreldre som selv ønsker å organisere barnepass i forbindelse med juleferien.
 3. Påskeferie f.o.m. 12.30 onsdag før Skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag.
 4. Hvert barn skal ha min. fire uker ferie (20 arbeidsdager) i løpet av barnehageåret 1. august – 31. juli. Barna må avvikle 3 uker ferie i perioden 1. juni – 31. juli (15 dager). Ferie utenom denne meldes 2 uker før uttak. Sommerferien skal være avklart innen 1. mai. Barnehagen holder stengt 2. og 3. uka i juli. Dette opplyses i barnehagens årsplan ved barnehageårets start. Spesielle behov må søkessærskilt.
 5. Barnehagen vil være stengt 5 planleggingsdager pr. år. 4 av barnehagens planleggingsdager skal følge skoleruta i Tromsø Kommune. Den 5 planleggingsdagen settes opp av personalet i barnehagen.Foresatte må varsles om planleggingsdager minst 14 dager på forhånd.

Barnehagens netto leke/ oppholdsareal skal være i samsvar med kommunens regler. Min. 4 m2 pr. barn over 3 år, og 5 m2 pr. barn under 3 år. Korttidstilbud krever min. 3 m2 pr. barn.

§ 14 Betaling

Betaling kreves forskuddsvis 11 mnd. i året. Foreldrebetaling fastsettes av Stortingets årlige budsjett vedtak. Juli er betalingsfri måned.

Foreldrene er etter innkalling forpliktet til å delta på dugnad eller stille med vikar for dugnad. Hver familie forpliktes med 11 timer dugnad pr. barnehage år. Ved manglende dugnadstimer ved barnehageårets slutt må det innbetales kr 250 pr manglende dugnadstime. Styremedlemmer, foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalget og revisor får registrerte dugnadstimer knyttet til disse verv.

I tillegg får styremedlemmer og foreldrevalgte medlemmer i Samarbeidsutvalget møtegodtgjørelse for arbeidet ut over reduksjon i dugnadstimer. Størrelsen på møtegodtgjørelsen justeres på vårens Allmøte når budsjett og regnskap legges frem.

Turpenger og kostpenger betales etter gjeldende bestemmelser med styret i tillegg til fastsatt foreldrebetaling.

§ 15 Utmelding

Utmelding av foreldrene medfører at barnet mister barnehageplassen. Utmelding skal skje skriftlig og med to måneders varsel.

§ 16 Eksklusjon

Medlem som overtrer vedtektene eller lovlig fattede allmøte- og styrevedtak, skal første gang gis en advarsel av styret. Ved gjentatte overtredelser, eller hvis overtredelsen er særlig grov, kan styret ekskludere medlemmet.

§ 17 Voldgift/ tvister

Tvist om tolkningen av vedtekter, avtaler mv. skal først søkes løst minnelig gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører til løsning, kan hver av partene kreve tvisten avgjort ved de alminnelige domstoler.

§ 18 Oppløsning/ avvikling

Ved oppløsning skal foreningens gjeld først dekkes. Blir det midler til overs, skal disse tilfalle et ideelt formål i hht. avviklingsstyrets valg og beslutning.

§ 19 Internkontroll

Barnehagen plikter å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. Systematiske tiltak skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer.

Statuttene vedtatt 8. mai 1997, revidert på allmøte 13. mai, 25. november, 1998, 20. april 1999, 11. april 2000, 9. oktober 2002, 20. oktober 2004, 26.oktober 2006, 3 oktober 2007, 6. oktober 2008, 15. September 2009, 6.mai 2010, 15.september 2010, 27. september 2011, 23. oktober 2013, 9.oktober 2014

1 comment

Comments are closed.