Alle barnehager er pålagt å utarbeide en plan over innhold, mål og metoder for virksomheten. Planen skal bygge på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, som er barnehagens styringsdokumenter. Barnehagen velger selv utforming av planen, men den skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen skal arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barns hjem. Planen skal også gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes.

I de senere år har det blitt mer og mer naturlig at barnehager har både en Virksomhetsplan og en Årsplan. Hva planene inneholder varierer i den enkelte barnehage. Forskjellen er i hovedsak at Årsplanen endres fra år til år, mens Virksomhetsplanen gjerne varer over flere år. I likhet med Rammeplanen og Lov om barnehager er barnehagens grunnleggende verdisyn og overordnede målsettinger langsiktige planer. Det er derfor naturlig at disse presenteres i Virksomhetsplanen.  I tillegg beskriver den overordnede delen av virksomheten, det vil si visjon, motto, satsningsområder, lover og rammeplan. Kulturbarnehagens virksomhetsplan deles ut til nye foreldre hvert år og gjelder for perioden 2013 – 2016.

Årsplanen blir et mindre dokument som deles ut hver høst og gjelder for det enkelte barnehageåret. Planen skal alltid sees i sammenheng med virksomhetsplanen. I årsplanen finner man faktaopplysninger om barnehagen, informasjon om hva som skjer gjennom året og våre verdier og mål for perioden. Her finner man også informasjon om hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene som står beskrevet i Rammeplanen.

Begge planene er utarbeidet med tanke på at de skal være et godt arbeidsredskap for personalet for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. De skal også gi fyldig informasjon til foresatte samt være et utgangspunkt for å påvirke innholdet i barnehagen. Planene gir også informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til barnehagens eier, samt Tromsø kommune.

Hele virkosomhetsplanen finner du i pdf-format her: Virksomhetsplanen 2013 til 2016